Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Lp. Akcjonariusz l. akcji (szt.) % akcji (%) l. głosów (szt.) % głosów (%)
1 Tadeusz Andrzejak 2 369 100 8,85 4 316 100 14,07
2 Roman Andrzejak 2 610 916 9,75 4 093 916 13,35
3 NN OFE + NN DFE 4 643 658 17,34 4 643 658 15,14
4 Pekao TFI S.A. 2 309 445 8,63 2 309 445 7,53
6 Magdalena Andrzejak  464 000 1,73 928 000 3,03
7 Pozostali 14 377 060 53,70 14 377 060 46,88
  O G Ó Ł E M 26 774 179 100 30 668 179 100

 

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.774.179 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na:

serie akcji

głosy

akcje

liczby głosów

liczby akcji

A

7 788 000

3 894 000

25,4%

14,6%

B

3 408 500

3 408 500

11,1%

12,7%

C

5 500 000

5 500 000

17,9%

20,5%

D

5 575 345

5 575 345

18,2%

20,8%

E

5 000 000

5 000 000

16,3%

18,7%

F

1 948 384

1 948 384

6,4%

7,3%

G

1 447 950

1 447 950

4,7%

5,4%

Razem

30 668 179

26 774 179

100,0%

100,0%