Zarząd i Rada Nadzorcza

 Zarząd

fot. Jarosław

fot. W. Robakowski

Tadeusz Andrzejak - Prezes Zarządu

Spółka Pozbud T&R S.A. wywodzi się bezpośrednio z firmy rodzinnej założonej przez Pana Ryszarda Andrzejaka. W 1975 r. powstał warsztat stolarski produkujący stolarkę budowlaną – zatrudniający dwie osoby. W 1983 r. założyciel firmy przekazał ją synowi, Tadeuszowi Andrzejakowi, który zwiększył zatrudnienie do 4-5 osób, a w roku 1995 przekształcił warsztat stolarski w firmę POZ-OKNA z siedzibą w Złotnikach k. Poznania.
 
18 lipca 2002 r. Tadeusz Andrzejak i Roman Andrzejak zawiązali spółkę POZ OKNA Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach. Kapitał Zakładowy wynosił 100.000 zł i dzielił się na 200 równych, niepodzielnych udziałów po 500 zł. Każdy z braci posiadał 50% udziałów. Prezesem Zarządu Spółki został Tadeusz Andrzejak, a Wiceprezesem – Roman Andrzejak.
 
Pan Tadeusz Andrzejak, jako Prezes Zarządu,  w bieżącej działalności operacyjnej nadzoruje sferę produkcyjną w zakresie stolarki otworowej, handlową i inwestycyjną Spółki.

fot. W. Robakowski

Roman Andrzejak - Wiceprezes Zarządu
 
Wykształcenie średnie, współzałożyciel i wiceprezes zarządu spółki giełdowej Pozbud T&R S.A, jednej z największych i najstarszych na rynku producentów okien i drzwi drewnianych w Polsce. Od 2008 roku ściśle związany z rynkiem kapitałowym, zarówno jako pomysłodawca upublicznienia kierowanej przez siebie spółki, jak i prywatny inwestor giełdowy. W ramach Pozbud T&R S.A. nadzoruje obszary sprzedaży, finansów oraz relacji inwestorskich. Karierę zawodową rozpoczął ponad 20 lat temu w rodzinnej firmie, którą wspólnie z bratem rozwinął do skali działalności spółki, której akcje notowane są na warszawskiej GPW, a jej kapitalizacja wynosi ok. 100 mln zł. W ostatnim okresie intensywnie zaangażowany w utworzenie i rozwój struktury holdingowej w ramach Pozbud T&R S.A., czego wyrazem jest powołanie w 2011 roku pierwszej spółki zależnej odpowiedzialnej m.in. za zarządzanie prawami do znaków towarowych, a w kolejnym kroku przeprowadzenie planowanej akwizycji spółki celowej odpowiedzialnej za rozwój kolejnego segmentu działalności biznesowej Pozbudu w zakresie produkcji litych podłóg drewnianych.
 
Pan Roman Andrzejak, jako Wiceprezes Zarządu, w bieżącej działalności operacyjnej nadzoruje sferę organizacyjną, kadrowo - płacową, finansową oraz sferę produkcyjną w zakresie usług budowlanych.

Rada nadzorcza

Wojciech Prentki - przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
Wykształcenie:
 • 1973 - Akademia Wychowania Fizycznego - magister
 • 1985 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, kierunek - Organizacja i Zarządzanie
 • 1995 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, kierunek - Bankowość
Szkolenia Uzupełniające:
 • 1993 - Zarządzanie Bankiem - The Atlanta of The American Institute of Banking
 • 1994 - Zarządzanie Jakością w Bankach - Centrum Edukacji i Rozwoju "OLYMPUS"
 • 1997 - Egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa
 • 1998 - Zarządzanie zmianą organizacyjną w Banku
Doświadczenie zawodowe:
 • 01.01.2010 - nadal  Poznański Bank Spółdzielczy - Dyrektor Wydziału Obsługi Przedsiębiorstw
 • 01.09.2009 - 31.12.2009  SGB-BANK S.A. - Dyrektor Centrum Finansowego
 • 01.05.2005 - 31.08.2009  Bank Millenium S.A. Dyrektor Makroregionu Wielkopolskiego
 • 2003-2004  Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Dyrektor Regionu Wielkopolska
 • 1997-2003  Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu - Dyrektor Biura Sprzedaży
 • 1995-1997  Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu - Naczelnik Wydziału Marketingu
 • 1993-1995  Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu Dyrektor Departamentu Organizacji i Rozwoju
 • 1992-1993  SANPOZ Sp. z o.o. Wiceprezes ds. Finansowych
 • 1991  INVEST BANK S.A. w Poznaniu
 • 1990-1991  Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji - Dyrektor
 • 1982-1990  Urząd Miejski w Poznaniu Wicedyrektor - Pełnomocnik Prezydenta M. Poznania ds. budowy Centrum Sportowego "Malta"
 • 1973-1982  Urząd Miejski oraz Urząd Wojewódzki w Poznaniu Inspektor
Praktyki i staże:
 • 1994 AGRI BANK FSB St. Paul Minnesota USA
Osiągnięcia:
 • 1991  nagroda Ministra Sportu I stopnia za budowę toru regatowego "Malta" w Poznaniu
 • 1997  najlepszy oddział Banku Komercyjnego w Polsce - Bank Handlowy S.A.
 • 2004  najlepszy oddział Banku Komercyjnego w Polsce - Bank Gospodarki Żywnościowej
 • 2005  Złoty Krzyż Zasługi za udział w rozwoju gospodarczym Regionu
 • 2006  nagroda Zarządu Banku Millenium S.A. za wybitne osiągnięcia w bankowości komercyjnej
Pozostałe:
 • Język angielski - poziom komunikatywny
 • Znajomość obsługi komputera - Windows, Ms-Word, Excel, Internet
 • Prawo jazdy kat. B

Pan Wojciech Prentki, Przewodniczący Rady Nadzoczej, spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. zawartej w Zbiorze„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

 
Wojciech Szymon Kowalski - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 
Wykształcenie:
 • Magister nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, 1986-1992)
Doświadczenie zawodowe:
 
 • Członek organów Spółek Publicznych
  Relpol S.A. (2003 - 2007, Przewodniczący Komitetu Audytu); Pfleiderer Grajewo S.A. (2004 - 2008); W. Kruk S.A. (2006 - 2008), Elektrotim S.A. (2007 - obecnie, Sekretarz Rady Nadzorczej), Delko S.A. (2010 - 2012, w kwietniu 2012 r. oddelegowany do Zarządu Spółki, Wiceprezes Zarządu, od marca 2013 r. - obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej), Pozbud T&R S.A. (2011 - obecnie, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), ZWG S.A. (2013 - obecnie, Członek Rady Nadzorczej).
 • 2001 - obecnie; prace analityczne wykonywane (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. firmy badawczej: Biuro Analiz i Koniunktur WS Kowalski) m.in. na rzecz domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i firm doradczych, z zakresu makroekonomii, ekonomiki konsumpcji, rynków towarowych i walutowych;
 • 1996 - 2001; Kierownik Biura Analiz i Informacji, Dom Maklerski BMT S.A. w Poznaniu; analizy branżowe i studia sektorowe dla potrzeb Departamentu Zarządzania Aktywami, Departamentu Rynku Wtórnego oraz Departamentu Rynku Pierwotnego"; organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu monitorowania gospodarki w układzie branżowym, spółek publicznych oraz parametrów makroekonomicznych kraju i z tzw. "rynków wschodzących";
 • 1995 - 1996; Zastępca Dyrektora Rynku Pierwotnego, Dom Maklerski Polinwest S.A. w Poznaniu; oferty organizacji emisji obligacji, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, prace analityczne dotyczące rozwoju oraz możliwości współpracy z instytucjami giełdowego rynku towarowego w Polsce.
 • 1994 - 1995; Specjalista, zatrudniony przez Zarządcę Komisarycznego Banku Komercyjnego Posnania S.A.; plan restrukturyzacyjny Banku, analiza rozwoju sektora bankowego w Polsce, administrowanie aktywami Banku na rynku pieniężnym i walutowym.
 • 1993; Specjalista, Sachsen Consult; m.in. restrukturyzacja zakładów pracy chronionej;
 • 1991 - 1992; Szef Departamentu Koniunktur i Inwestycji, Pion Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu; raporty dotyczące sytuacji makroekonomicznej kraju, analizy branżowe, studia sektorowe oraz prognozy stóp procentowych i kursów walut.

Dodatkowa działalność:

a) publicystyczna
 • 2009 - obecnie "Kapitałowy", cykliczne publikacje z zakresu makroekonomii, rynków surowcowych i walutowych.
 • 2008 - obecnie "Przegląd Zachodni" - Kwartalnik Instytutu Zachodniego; publikacje na temat systemu społeczno-gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec.
 • 2001 - obecnie; publikacje z zakresu ekonomicznych aspektów funkcjonowania sportu, w szczególności piłki nożnej - "Kapitałowy" od 2010, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2005 - 2009, "Dziennik" (2006), "Przegląd Sportowy" (2001 - 2004).
 • 1998 - 2009; "Nasz Rynek Kapitałowy", cykliczne publikacje na temat rynków giełdowych, w tym giełd towarowych oraz gospodarki Niemiec.
 • 1997 - 2001; opracowania z zakresu koniunktury branżowej oraz studiów sektorowych; "Gazeta Giełdy Parkiet" 1997- 2001.
 • 1998 - 2000; tygodniowe komentarze i prognozy giełdowe "Gazeta Finansowa".
 • 1990 - 2000; publikacje z pokrewnych tematów, m.in. w: "Gazeta Handlowa", "Przegląd Handlowy", "Nowa Europa", "Rzeczpospolita".
b) pozostała
 • Makler, Członek Zwyczajny Rynku e-WGT S.A. Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Historyków Gospodarczych
 • Wykładowca problematyki rynków kapitałowych (na kursach dla kandydatów na maklerów) organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu (1993 - 1994)
 • Zajęcia dydaktyczne: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, przedmiot: "Makroekonomia", Studium Bankowości i Finansów przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przedmiot "Rynki Kapitałowe" (1994 - 1997)
 • Współautor, "Domy i biura maklerskie" w: "Pośrednictwo finansowe w Polsce, w: S. Przybylska-Kapuścińska (red.), Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2009
 • Współautor badań przeprowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową na temat możliwości i charakteru współpracy wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami bankowymi; Wyd. WSB, Poznań 1995

Pan Wojciech Kowalski , Wiceprzewodniczący Rady Nadzoczej, spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. zawartej w Zbiorze„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

 
Bartosz Andrzejak - sekretarz Rady Nadzorczej
 
Doświadczenie:
 
06.2006 - obecnie  specjalista ds. sprzedaży.

Zakres obowiązków:

 • obsługa klienta indywidualnego oraz biznesowego
 • prowadzenie negocjacji
 • przygotowanie produkcyjne zamówień
 • obsługa informatyczna nowych rozwiązań informatycznych wspierających produkcję
 • wdrażanie nowego systemu informatycznego
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z firmowych systemów informatycznych
Wykształcenie:
 
 • 2005 - 2009  tytuł licencjata w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
 • 2002 - 2005 profil matematyczno-informatyczny w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu
 
Język komunikacji:
 • angielski na poziomie zaawansowanym
 
Umiejętności i kompetencje:
 
 • umiejętność budowania i podtrzymywania kontaktów z klientami indywidualnymi oraz biznesowymi
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
 • znajomość branży budowlanej
 • znajomość techniki sprzedaży i negocjacji handlowych
 • szeroki zakres wiedzy technicznej dotyczącej stolarki otworowej
Umiejętności i kompetencje - komputery:
 
Wysoki poziom znajomości programów takich jak:
 • StolCAD, AutoCAD, ProLogic Fenoffice, FenDesign, SketchUp
 • programów pakietu MS Office
 • programów graficznych Photoshop, GIMP itp.
 • podstawowa wiedza programistyczna z zakresu Pascal, HTML, PHP

Pan Bartosz Andrzejak, Sekretarz Rady Nadzoczej, jest pracownikiem spółki Pozbud T&R S.A., w związku z czym nie spełnia kryteriów niezależności wskazanych w zasadzie II.Z.4. zawartej w Zbiorze„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

 
Marek Chaniewicz - członek Rady Nadzorczej
 
Posiadane umiejętności / cechy:
 
 • Profesjonalne prowadzenie sprzedaży i obsługi klienta.
 • Znajomość zagadnień handlu zagranicznego, Logistyki i negocjacji handlowych.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród klientów.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność budowania relacji z klientami.
 • Skuteczne zarządzanie swoją wiedzą i czasem.
 • Wytrwałość, uczciwość, rzetelność.
Wykształcenie:
 
 • Akademia Ekonomiczna Poznań: 1994 - 1999
  Wydział Zarządzania, Spec.: Logistyka - Sposoby efektywnej obsługi klienta
  Dyplom 5-letnich magisterskich studiów dziennych
Doświadczenie zawodowe:
 
2007 - obecnie Praca w zarządzie (branża budownictwo drogowe):
 • Koordynacja i sprzedaż kruszyw drogowych na terenie całego kraju
 • Kontakty z firmami budownictwa infrastrukturalnego
 • Kontakty z kopalniami kruszyw łamanych na terenie Polski i Niemiec
 • Kontakty z przewoźnikami kolejowymi oraz samochodowymi
2003 - 2007 - Regionalny kierownik ds. sprzedaży i obsługi klientów w firmie z kapitałem zagranicznym:
 • Sprzedaż dla klientów instytucjonalnych, średnich i mniejszych firm w branży technicznej związanej ze sprzedażą B2B w regionie Wielkopolski, woj. lubuskiego i kujawsko-pomorskiego
 • Doradztwo, negocjowanie warunków kontraktów i nadzór nad ich przebiegiem
 • Utrzymywanie kontaktów z klientami firmy oraz pozyskiwanie nowych klientów w Wielkopolsce
 • Doradzanie klientom we wszystkich stadiach kreowania nowych produktów
Znajomość języków obcych:
 • język angielski - praktyczna komunikacja w mowie i piśmie
Zalety osobiste:
 • osobowość odporna na stres;
 • zdolność ustalania priorytetów;
 • wewnętrzna motywacja do działania

Pan Marek Chaniewicz, Członek Rady Nadzoczej, spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. zawartej w Zbiorze„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

 
Halina Czubak-Lulkiewicz - sekretarz Rady Nadzorczej Spółki
 
Pani Halina Czubak-Lulkiewicz ma wykształcenie wyższe, ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa.
 
Posiada dodatkowe uprawnienia:
 • aplikacja radcowska - radca prawny
 • szkolenia i seminaria związane z rynkiem kapitałowym, zakończone uzyskaniem certyfikatów

Pani Halina Czubak-Lulkiewicz posiada wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu i obsłudze prawnej, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego.
W dotychczasowej pracy zawodowej odpowiedzialna była m.in.:

 • za obsługę organów Spółki,
 • przygotowywanie regulacji wewnętrznych,
 • przygotowywanie stosownych procedur i regulaminów,
 • współpracę z instytucjami rynku kapitałowego,
 • organizację i prowadzenie relacji inwestorskich,
 • przygotowywanie aktów wykonawczych wydanych przez podmioty biorące udział w obrocie papierami wartościowymi.