Zwołanie WZA 10.06.2015

OGŁOSZENIE Z DNIA 12 MAJA 2015 ROKU
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU

Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284164, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4023 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 roku, o godz. 10.00,  w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).

I. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce POZBUD T&R Spółka Akcyjna i liczbie głosów z tych akcji w dniu  12 maja 2015 r. (dzień ogłoszenia)

Ogólna liczba akcji w Spółce: 26.774.179 akcji, z których przysługuje prawo do wykonywania 30.668.179 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

  • 3.894.000 akcji imiennych serii A (akcje uprzywilejowane co do głosu), z których przysługuje 7.778.880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, z których przysługuje 3.408.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, z których przysługuje 5.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D, z których przysługuje 5.575.345 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z których przysługuje 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F, z których przysługuje 1.948.384 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G, z których przysługuje 1.447.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

III. Dokumentacja:

1. Jednostkowy Raport roczny  za 2014 z załącznikami: (kliknij tutaj, aby pobrać poszczególne dokumenty)

a/. pismo Prezesa Zarządu,
b/. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, w tym: oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce w 2014 roku,
c/. oświadczenie  w sprawie  rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,
d/. oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki  za 2014 rok,
e/. roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok,
f/. opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,
g/. raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

2. Skonsolidowany  Raport roczny za 2014 z załącznikami : (kliknij tutaj, aby pobrać poszczególne dokumenty)

a/. pismo Prezesa Zarządu,
b/. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w 2014 roku, w tym: oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce w 2014 roku,
c/. oświadczenie  w sprawie  rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok,
d/. oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok,
e/. roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok,
f/. opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.  za 2014 rok,
g/. raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok.

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za 2014 rok.

4. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok obejmujące: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, ocenę pracy Rady Nadzorczej, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., wniosku w sprawie podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2014 roku.

IV. Formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

1. formularz dla osób fizycznych
2. formularz dla jednostek organizacyjnych

Załączniki: