Zwołanie WZA 20.06.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 MAJA 2014 ROKU
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2014 ROKU
 
 
Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284164, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2014 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).
 
I. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 
II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce POZBUD T&R Spółka Akcyjna i liczbie głosów z tych akcji w dniu 22 maja 2014 r. (dzień ogłoszenia) 
 
Ogólna liczba akcji w Spółce: 26.774.179 akcji, z których przysługuje prawo do wykonywania 30.668.179 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
  • 3.894.000 akcji imiennych serii A (akcje uprzywilejowane co do głosu), z których przysługuje 7.778.880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, z których przysługuje 3.408.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, z których przysługuje 5.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D, z których przysługuje 5.575.345 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z których przysługuje 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F, z których przysługuje 1.948.384 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G, z których przysługuje 1.447.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
III. Dokumentacja:
 
1. Raport roczny R 2013 z załącznikami:
 
a) pismo Prezesa Zarządu,
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
c) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce w 2013 roku,
d) oświadczenie  w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki,
e) oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta, 
f) roczne sprawozdanie finansowe za 2013 rok,
g) opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,
h) raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
 
2. Skonsolidowany Raport roczny RS 2013 z załącznikami:
 
a) pismo Prezesa Zarządu,
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w 2013 roku,
c) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce w 2013 roku,
d) oświadczenie  w sprawie  rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok,
e) oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok,
f) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok,
g) opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.  za 2013 rok,
h) raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok.
 
3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za 2013 rok. 
 
4. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 roku obejmujące: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, ocenę pracy Rady Nadzorczej, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., wniosku w sprawie podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2013 roku. 
 
IV. Formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:
  • formularz dla osób fizycznych
  • formularz dla jednostek organizacyjnych