Zwołanie ZWZ 25.05.2018

 OGŁOSZENIE

Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 ROKU

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁA AKCYJNA

NA DZIEŃ 25 MAJA 2018 ROKU

 

 

Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284164, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku (piątek), o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).

I. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce POZBUD T&R Spółka Akcyjna i liczbie głosów z tych akcji w dniu 26 kwietnia 2018 roku (dzień ogłoszenia)

 

Ogólna liczba akcji w Spółce: 26.774.179 akcji, z których przysługuje prawo do wykonywania 30.668.179 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym :

 

 1. 3.894.000 akcji imiennych serii A (akcje uprzywilejowane co do głosu), z których przysługuje 7.778.880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 2. 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, z których przysługuje 3.408.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 3. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, z których przysługuje 5.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 4. 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D, z których przysługuje 5.575.345 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 5. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z których przysługuje 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 6. 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F, z których przysługuje 1.948.384 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 7. 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G, z których przysługuje 1.447.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

III. Dokumentacja:

 

      1. Raport roczny Spółki za 2017 rok z załącznikami  (kliknij tutaj, aby pobrać poszczególne dokumenty):

 1. pismo Prezesa Zarządu,
 2.  sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, w tym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce w 2017 roku,
 3. oświadczenie  w sprawie  rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki,
 4. oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania

   finansowego Pozbud T&R S.A. za 2017 rok,

 1.  sprawozdanie finansowe Pozbud T&R S.A. za 2017 rok,
 2. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za  2017 rok.

 

 1. Skonsolidowany  raport roczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2017 rok z załącznikami (kliknij tutaj, aby pobrać poszczególne dokumenty):
  1. pismo Prezesa Zarządu,
  2. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

       w 2017 roku, w tym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce

       w 2017 roku,

 1. oświadczenie  w sprawie  rzetelności sporządzenia skonsolidowanego  

      sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2017 rok,

 1. oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania

      skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud

      T&R S.A. za 2017 rok,

 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

        za 2017 rok,

 1.       sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego

      sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2017 rok.

 

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za 2017 rok.

4. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Sprawozdanie Rady Nadrzorczej z działalności w 2017 r.

IV. Formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

 1. formularz dla osób fizycznych
 2. formularz dla jednostek organizacyjnych