21 maja 2021

12/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 12/2021 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w Hotel & Centrum Kongresowe IOR, przy ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu (60-318). Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść: ogłoszenia […]

17 czerwca 2021

18/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych i oraz uchwały niepodjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 roku – w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2021 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58% […]

17 czerwca 2021

17/2021 Przyjęcie przez Zarząd polityki dywidendy.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje, że podjął w dniu 15 czerwca 2021 roku uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania polityki dywidendy o następującej treści: „Nadrzędnym celem Zarządu POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki. Cel ten jest realizowany poprzez: rozwój Grupy Kapitałowej POZBUD, w wyniku którego budowana jest długoterminowa wartość dla akcjonariuszy, politykę […]

11 sierpnia 2021

25/2021 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2021 roku, w związku z rezygnacją pana Wojciecha Wiki – Czarnowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działając w trybie §9a ust. 1 Statutu Spółki powołała pana Andrzeja Raubo w skład Rady Nadzorczej na czas trwania bieżącej kadencji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Andrzej Raubo nie prowadzi w żadnej formie […]

10 września 2021

28/2021 Zawarcie umów znaczących z PKP Intercity S.A.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) informuje, że w dniu 10 września 2021 roku, Konsorcjum z udziałem POZBUD S.A. (Partner) oraz Mag-Train Sp. z o.o. (Lider) zawarło z „PKP Intercity” S.A. (dalej „Zamawiający”) umowy znaczące związane z postępowaniem przetargowym na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A LUX: I. Umowę na wykonanie: […]

12 października 2021

34/2021 Podjęcie decyzji o wydzieleniu ZCP i przeniesieniu do podmiotu zależnego.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 października 2021 roku podjął decyzję o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do wydzielenia zakładu produkcyjnego stolarki otworowej w Słonawach ze Spółki (dalej „ZCP”) i przeniesienia go aportem do spółki zależnej w 100% od Emitenta, która zostanie utworzona w ramach ww. procedury.   Zarząd Spółki podkreśla, że wydzielenie i przeniesienie segmentu biznesowego skupionego wokół produkcji stolarki otworowej […]

7 października 2021

32/2021 Nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 października 2021 roku nabył od Sprzedających (tj. od spółki AB OVA Sp. z o.o. z siedzibą w Bieganowie oraz od dwóch osób fizycznych) łącznie 51 udziałów w spółce Elektrociepłownia Ptaszkowice Sp. z o.o. z siedzibą w Ptaszkowicach (dalej „Elektrociepłownia”), stanowiących 51% w kapitale zakładowym nabywanej spółki. Elektrociepłownia, której pakiet kontrolny nabył Emitent, jest właścicielem nieruchomości położonej w gminie […]

22 września 2021

30/2021 Zawarcie Porozumienia w sprawie uruchomienia zakładu produkcyjnego baterii w Polsce.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 września 2021 roku zawarł porozumienie w formie Memorandum of Understanding (dalej zwane „Porozumieniem”), którego realizacja będzie mieć kluczowy wpływ na rozwój działalności Grupy w segmencie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Emitent, Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawarły Porozumienie w zakresie podjęcia przez Durapower i Spółkę wspólnego […]

3 września 2021

27/2021 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki – uzupełnienie informacji.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), w uzupełnieniu do raportu bieżącego 25/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku, podaje do publicznej wiadomości informacje na temat wykształcenia oraz doświadczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Pana Andrzeja Raubo. Pan Andrzej Raubo Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie – tytuł magistra inżyniera uzyskał na kierunku eksploatacji siłowni morskich. Absolwent Polsko-Austriackiego Studium Zarządzania i Marketingu w Łodzi. […]

20 września 2021

29/2021 Zakończenie delegacji członka Rady Nadzorczej oraz powołanie Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 września 2021 roku, Rada Nadzorcza Spółki: odwołała delegację Członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Raubo do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki (Wiceprezesa Zarządu) – udzieloną w dniu 13 sierpnia 2021 roku; powołała w skład Zarządu Pana Pawła Piotrowskiego i powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu. Tym samym w skład Zarządu […]

Następna strona »