27 kwietnia 2021

7/2021: Informacja dotycząca zmian w zakresie wyceny wartości godziwej aktywów.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „POZBUD”, „Spółka”) informuje, że w ramach prowadzonych od roku działań reorganizacyjnych Spółki, w wyniku dokonanej analizy rynku zlecił do ponownych wycen nieruchomości należące do Spółki, a nie znajdujące przydatności w bieżącej działalności operacyjnej. Przedstawione operaty szacunkowe ujawniły istotne różnice w dotychczas ujmowanych w księgach wartościach nieruchomości. Badanie wcześniejszych operatów szacunkowych wykonanych w latach poprzednich wykazało, że odchylenia w zakresie wartości nieruchomości mogą […]

10 maja 2021

10/2021: Szacunkowe wartości zobowiązań na dzień 31 marca 2021r.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”), w nawiązaniu do raportu 4/2021 o emisji obligacji serii B (dalej „Obligacje”) informuje, że w związkuz obowiązkiem zamieszczania w propozycji nabycia Obligacji informacji o szacunkowej wartości zobowiązań Spółki, dokonał ich oszacowania na dzień 31 marca 2021 r. w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym i podjął decyzję o przekazaniu tych danych do wiadomości publicznej. Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu jednostkowym wyniosła 80 041 […]

14 maja 2021

11/2021: Informacja o wyniku postępowania przetargowego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 56/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że w dniu 14 maja 2021 roku „PKP Intercity” S.A. (dalej „Zamawiający”) ogłosił wynik postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A […]

29 kwietnia 2021

9/2021: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym raportem rocznym POZBUD za rok 2020.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), w związku z zakończeniem w dniu 28 kwietnia 2021 roku agregacji jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu za 2020 rok, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej POZBUD za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Wstępne jednostkowe wyniki finansowe POZBUD S.A. za 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane […]

27 kwietnia 2021

8/2021: Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji Obligacji serii B – aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2021 z dnia 22 marca 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „POZBUD”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku otrzymał zgodę od SGB-Bank S.A., dotychczasowego kredytodawcy, na zaciągnięcie przez POZBUD zobowiązań związanych z emisją Obligacji do kwoty 18.000.000 zł na okres do 4 lat. Jednocześnie Zarząd POZBUD informuje, że proces emisji Obligacji zostanie uruchomiony po publikacji wyników finansowych za rok 2020, […]

31 grudnia 2020

Sprawozdanie Finansowe za rok 2020

30 grudnia 2020

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2020