21 maja 2021

12/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 12/2021 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w Hotel & Centrum Kongresowe IOR, przy ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu (60-318). Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść: ogłoszenia […]

17 czerwca 2021

18/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych i oraz uchwały niepodjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 roku – w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2021 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58% […]

17 czerwca 2021

17/2021 Przyjęcie przez Zarząd polityki dywidendy.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje, że podjął w dniu 15 czerwca 2021 roku uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania polityki dywidendy o następującej treści: „Nadrzędnym celem Zarządu POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki. Cel ten jest realizowany poprzez: rozwój Grupy Kapitałowej POZBUD, w wyniku którego budowana jest długoterminowa wartość dla akcjonariuszy, politykę […]

24 lipca 2021

23/2021 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że otrzymał datowaną na dzień 23 lipca 2021 roku rezygnację Członka Rady Nadzorczej – Pana Wojciecha Wika-Czarnowskiegoz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i udziału w Radzie Nadzorczej spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu  – ze skutkiem na dzień 24 lipca 2021 roku. W wyniku powyższego, w skład Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 24 lipca 2021 roku wchodzą […]

24 lipca 2021

22/2021 Zmiana w składzie Zarządu Spółki.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że otrzymał informację o złożeniu w dniu 23 lipca 2021 roku przez Wiceprezesa Zarządu – Pana Andrzeja Raubo rezygnacji z członkostwa w Zarządzie oraz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu – ze skutkiem na dzień 24 lipca 2021 roku. Pan Andrzej Raubo podkreślił, że zakłada długotrwałą współpracę ze Spółką w innych zakresach. W wyniku powyższego, w skład Zarządu Emitenta z dniem 24 lipca […]

11 czerwca 2021

16/2021 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje o otrzymaniu w dniu 11 czerwca 2021 roku od Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (NN PTE) zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania akcji Spółki przez Fundusze zarządzane przez NN PTE o 2% głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD. Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączniku do raportu. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia […]

13 lipca 2021

21/2021 Rejestracja zmian Statutu Spółki.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), informuje, że powziął informację o wpisaniu w dniu 12 lipca 2021 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17 czerwca 2021 roku uchwałą nr 20/2021. Tym samym, z dniem 12 lipca 2021 roku treść Statutu Spółki uległa zmianie w sposób następujący: a) § 1 […]

7 lipca 2021

20/2021 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje o otrzymaniu w dniu 7 lipca 2021 roku od Pana Andrzeja Raubo – Wiceprezesa Zarządu Spółki, zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR – o nabyciu akcji POZBUD. Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączniku do raportu.  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

5 lipca 2021

19/2021 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje o otrzymaniu od Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (NN PTE) zawiadomienia z dnia 2 lipca 2021 roku o przekroczeniu przez Fundusze zarządzane przez NN PTE progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD. Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączniku do raportu. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca […]

27 kwietnia 2021

7/2021: Informacja dotycząca zmian w zakresie wyceny wartości godziwej aktywów.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „POZBUD”, „Spółka”) informuje, że w ramach prowadzonych od roku działań reorganizacyjnych Spółki, w wyniku dokonanej analizy rynku zlecił do ponownych wycen nieruchomości należące do Spółki, a nie znajdujące przydatności w bieżącej działalności operacyjnej. Przedstawione operaty szacunkowe ujawniły istotne różnice w dotychczas ujmowanych w księgach wartościach nieruchomości. Badanie wcześniejszych operatów szacunkowych wykonanych w latach poprzednich wykazało, że odchylenia w zakresie wartości nieruchomości mogą […]

Następna strona »