24 lipca 2021

22/2021 Zmiana w składzie Zarządu Spółki.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że otrzymał informację o złożeniu w dniu 23 lipca 2021 roku przez Wiceprezesa Zarządu – Pana Andrzeja Raubo rezygnacji z członkostwa w Zarządzie oraz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu – ze skutkiem na dzień 24 lipca 2021 roku. Pan Andrzej Raubo podkreślił, że zakłada długotrwałą współpracę ze Spółką w innych zakresach. W wyniku powyższego, w skład Zarządu Emitenta z dniem 24 lipca […]

11 czerwca 2021

16/2021 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje o otrzymaniu w dniu 11 czerwca 2021 roku od Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (NN PTE) zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania akcji Spółki przez Fundusze zarządzane przez NN PTE o 2% głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD. Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączniku do raportu. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia […]

13 lipca 2021

21/2021 Rejestracja zmian Statutu Spółki.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), informuje, że powziął informację o wpisaniu w dniu 12 lipca 2021 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17 czerwca 2021 roku uchwałą nr 20/2021. Tym samym, z dniem 12 lipca 2021 roku treść Statutu Spółki uległa zmianie w sposób następujący: a) § 1 […]

30 lipca 2021

24/2021 Otrzymanie zawiadomień dotyczących znacznych pakietów akcji Spółki.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 lipca 2021 roku wpłynęły do Spółki: zawiadomienie od Pana Wojciecha Wiki – Czarnowskiego złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i zejściu poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki […]

7 lipca 2021

20/2021 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje o otrzymaniu w dniu 7 lipca 2021 roku od Pana Andrzeja Raubo – Wiceprezesa Zarządu Spółki, zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR – o nabyciu akcji POZBUD. Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączniku do raportu.  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

5 lipca 2021

19/2021 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje o otrzymaniu od Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (NN PTE) zawiadomienia z dnia 2 lipca 2021 roku o przekroczeniu przez Fundusze zarządzane przez NN PTE progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD. Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączniku do raportu. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca […]

27 kwietnia 2021

7/2021: Informacja dotycząca zmian w zakresie wyceny wartości godziwej aktywów.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „POZBUD”, „Spółka”) informuje, że w ramach prowadzonych od roku działań reorganizacyjnych Spółki, w wyniku dokonanej analizy rynku zlecił do ponownych wycen nieruchomości należące do Spółki, a nie znajdujące przydatności w bieżącej działalności operacyjnej. Przedstawione operaty szacunkowe ujawniły istotne różnice w dotychczas ujmowanych w księgach wartościach nieruchomości. Badanie wcześniejszych operatów szacunkowych wykonanych w latach poprzednich wykazało, że odchylenia w zakresie wartości nieruchomości mogą […]

10 maja 2021

10/2021: Szacunkowe wartości zobowiązań na dzień 31 marca 2021r.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”), w nawiązaniu do raportu 4/2021 o emisji obligacji serii B (dalej „Obligacje”) informuje, że w związkuz obowiązkiem zamieszczania w propozycji nabycia Obligacji informacji o szacunkowej wartości zobowiązań Spółki, dokonał ich oszacowania na dzień 31 marca 2021 r. w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym i podjął decyzję o przekazaniu tych danych do wiadomości publicznej. Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu jednostkowym wyniosła 80 041 […]

27 maja 2021

14/2021: Informacja o przydziale Obligacji serii B.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2021 z dnia 25 maja 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku nastąpił przydział obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. za pośrednictwem Agenta Emisji. Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu […]

28 maja 2021

15/2021: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem śródrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za I kwartał 2021 roku.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), w związku z zakończeniem w dniu 28 maja 2021 roku agregacji jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu za I kwartał 2021 roku, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej POZBUD za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku. Wstępne jednostkowe wyniki finansowe POZBUD S.A. za I kwartał 2021 roku (w nawiasie […]

« Poprzednia stronaNastępna strona »