10 maja 2021

10/2021: Szacunkowe wartości zobowiązań na dzień 31 marca 2021r.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”), w nawiązaniu do raportu 4/2021 o emisji obligacji serii B (dalej „Obligacje”) informuje, że w związkuz obowiązkiem zamieszczania w propozycji nabycia Obligacji informacji o szacunkowej wartości zobowiązań Spółki, dokonał ich oszacowania na dzień 31 marca 2021 r. w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym i podjął decyzję o przekazaniu tych danych do wiadomości publicznej. Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu jednostkowym wyniosła 80 041 […]

27 maja 2021

14/2021: Informacja o przydziale Obligacji serii B.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2021 z dnia 25 maja 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku nastąpił przydział obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. za pośrednictwem Agenta Emisji. Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu […]

28 maja 2021

15/2021: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem śródrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za I kwartał 2021 roku.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), w związku z zakończeniem w dniu 28 maja 2021 roku agregacji jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu za I kwartał 2021 roku, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej POZBUD za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku. Wstępne jednostkowe wyniki finansowe POZBUD S.A. za I kwartał 2021 roku (w nawiasie […]

25 maja 2021

13/2021: Informacja o wstępnej alokacji Obligacji serii B.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2021 z dnia 22 marca 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że podjął w dniu 25 maja 2021 roku uchwałę o dokonaniu wstępnej alokacji 18.000 sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych zgodnie z listą wstępnej alokacji. Obligacje zostają […]

14 maja 2021

11/2021: Informacja o wyniku postępowania przetargowego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 56/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że w dniu 14 maja 2021 roku „PKP Intercity” S.A. (dalej „Zamawiający”) ogłosił wynik postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A […]

29 kwietnia 2021

9/2021: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym raportem rocznym POZBUD za rok 2020.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), w związku z zakończeniem w dniu 28 kwietnia 2021 roku agregacji jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu za 2020 rok, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej POZBUD za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Wstępne jednostkowe wyniki finansowe POZBUD S.A. za 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane […]

27 kwietnia 2021

8/2021: Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji Obligacji serii B – aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2021 z dnia 22 marca 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „POZBUD”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku otrzymał zgodę od SGB-Bank S.A., dotychczasowego kredytodawcy, na zaciągnięcie przez POZBUD zobowiązań związanych z emisją Obligacji do kwoty 18.000.000 zł na okres do 4 lat. Jednocześnie Zarząd POZBUD informuje, że proces emisji Obligacji zostanie uruchomiony po publikacji wyników finansowych za rok 2020, […]

21 maja 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17.06.2021

OGŁOSZENIEZ DNIA 21 MAJA 2021 ROKUO ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIASPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD SPÓŁA AKCYJNANA DZIEŃ 17 CZERWCA 2021 ROKU Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku,na godz. 11.00, które odbędzie się w Hotel & Centrum Kongresowe IOR, przy ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu (60-318). I. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów Ogólna […]

21 maja 2021

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021

12 października 2021

I dzień notowania Obligacji serii B

« Poprzednia stronaNastępna strona »